Thich Chơn Hieu Mp3

  -  
*
*
Pháp Âm
Năm 2004", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2004/baiGiangThayChanHieu2004.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2004","trackChangeColorHolder");">•Năm 2004 (001 - 063)Năm 2008 - 2009", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2008_2009/baiGiangThayChanHieu2008_2009.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("20082009","trackChangeColorHolder");">•Năm 2008 - 2009 (064 - 089)Năm 2010", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2010/baiGiangThayChanHieu2010.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2010","trackChangeColorHolder");">•Năm 2010 (090 - 130)Năm 2012", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2012/baiGiangThayChanHieu2012.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2012","trackChangeColorHolder");">•Năm 2012 (131 - 191)Năm 2013", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2013/baiGiangThayChanHieu2013.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2013","trackChangeColorHolder");">•Năm 2013 (192 - 204)Năm 2014 - 2016", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2014_2015_2016/baiGiangThayChanHieu2014_năm nhâm thìn.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("201420152016","trackChangeColorHolder");">•Năm năm trước - năm 2016 (205 - 232)Năm 2017", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2017/baiGiangThayChanHieu2017.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2017","trackChangeColorHolder");">•Năm 2017 (233 - 256)Năm 2018", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2018/baiGiangThayChanHieu2018.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2018","trackChangeColorHolder");">•Năm 2018 (257 - 272)Năm 2019", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2019/baiGiangThayChanHieu2019.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2019","trackChangeColorHolder");">•Năm 2019 (273 - 282)Năm 2020", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2020/baiGiangThayChanHieu20đôi mươi.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2020","trackChangeColorHolder");">•Năm 20trăng tròn (283 - 301)Năm 2021", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/2021/baiGiangThayChanHieu2021.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("2021","trackChangeColorHolder");">•Năm 2021 (302 - 321)add_alertPhương thơm Pháp Niệm Phật", "phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/phuongPhapNiemPhat/cachNiemPhat.txt", "1");changeColorAndBackgroundOnClick("phuongPhapNiemPhat","trackChangeColorHolder");">•Phương thơm Pháp Niệm Phật