Tuesday . 21 September . 2021

Nội trên DUY NHẤT: Gây sát thương phép bởi 1% năng lượng tối nhiều với hoàn lại 25% tổng cộng năng lượng vẫn tiêu.

Nội trên DUY NHẤT - Năng lượng cùng dồn: +15 chỉ số Năng lượng về tối đa (buổi tối đa +700 Năng lượng) khi tích đủ năng lượng về tối nhiều thêm vào đó sẽ đổi mới Quyền Trượng Thiên Thần thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Kích hoạt tối đa 3 lần từng 12 giây.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cung cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*


Chuyên mục: Tin Tức