ON STRIKE LÀ GÌ

  -  
Dưới đấy là những chủng loại câu có chứa từ "on strike", trong bộ từ điển từ bỏ điển giờ đồng hồ Anh. Bạn có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú on strike, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ on strike trong cỗ từ điển trường đoản cú điển tiếng Anh

1. The workers decided khổng lồ go on strike.

Bạn đang xem: On strike là gì

2. Are teachers allowed to go on strike?

3. The miners have come out on strike.

4. Government employees cannot legally go on strike.

5. Half the workforce are now on strike.

6. The dockers have come out on strike.

7. We decided khổng lồ come out on strike .

8. The miners went on strike for higher pay.

9. The miners go on strike to higher offer.

10. The student body thereupon came out on strike.

11. They went on strike against the oppressive regulation.

12. Thousands upon thousands of workers went on strike.

13. The workers went on strike for a raise.

14. Busmen have decided lớn go on strike next week.

15. Workers had been out on strike for 8 months.

16. The Workers are on strike against bad working conditions.

17. Some students wanted on the workers go on strike.

18. He incited the workforce khổng lồ come out on strike.

19. The office workers are on strike for higher pay.

20. You go on strike because you want three cows.

21. The store keepers went on strike for ten days straight.

22. The workers voted khổng lồ a man to lớn go on strike.

23. Nurses came out on strike in sympathy with the doctors.

Xem thêm: Download Bảng Tuần Hoàn Full, Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

24. The seamen went on strike in sympathy with the dockers.

25. The shipbuilders went out on strike for better working conditions.

26. The coalminers decided to on strike for better working conditions.

27. The dockers are coming out on strike for higher wages.

28. The airline pilots have been on strike for one week.

29. The shipbuilders came out on strike for better working conditions.

30. 10) Workers went out on strike all across the nation.

31. They tried every means to lớn hold down the workers on strike.

32. The principal"s speech 10kiem.vnndicated the teachers" right lớn go on strike.

33. In May, staff went on strike, demanding better pay and conditions .

34. The city"s bus drivers have been on strike for three weeks.

35. We get together, start whining, và then we go on strike.

36. They"re boycotting the shop because the people there are on strike.

37. The ship - builders came / went out on strike for higher pay.

38. If you go on strike you will be in breach of contract.

39. Staff at the hospital went on strike in protest at the incidents.

40. The coal - miners decided lớn go on strike for better working conditions.

41. The coal miners decided to lớn go on strike for better working condition.

42. Four days later, the workers of the Coral Mill went on strike.

43. On Wednesday the tobacconists went on strike against a new antismoking law.

44. They have come out on strike in tư vấn of their pay claim.

Xem thêm: Combo Học Làm Giàu Archives, Game Ước Mơ Làm Giàu, Game Tính Điểm

45. Workers of the coalmine decided lớn on strike for better working conditions.