Monday . 2 August . 2021

*
*
*

*
*

TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

ĐỆ NHỊ TIẾT KHẨU QUYẾT

AN THẦN TỔ KHIẾU, HẤPhường. TỤ TIÊN THIÊN

第 二 節 口 訣 : 安 神 祖 竅, 翕 聚 先 天

Nội phụ Pháp Luân tự chuyển, Long Hổ giao cấu nhị pháp

內 附 法 輪 自 轉, 龍 虎 交 媾 二 法

Tổ khiếu xưa ni không nhiều người biết được. Không được Thầy truyền, thí như bắn bia ban đêm.

Bạn đang xem: Khẩu quyết tu tiên

Tổ Khiếu, đức Lão Tử gọi là Huyền Tẫn chi môn.

Ngộ Chân Thiên nói:

Yêu đắc Cốc Thần trường bất tử,

要 得 谷 神 長 不 死,

Tu bằng Huyền Tẫn lập căn cơ.

須 憑 玄 牝 立 根 基.

Nếu muốn Cốc Thần trường bất tử,

Phải lập căn cơ bên trên Huyền Tẫn.

Chính vày vậy nhưng mà Tử Dương Chân Nhân nói: Tu luyện Kim Đơn toàn tại Huyền Tẫn.

Trong bài bác tựa sách Tứ Bách Tự tất cả viết: Huyền Tẫn Nhất Khiếu, thái thủ tại đó, giao cấu tại đó, pkhô hanh luyện tại đó, mộc dục tại đó, ôn dưỡng tại đó, kết thai tại đó, ngay cả đến chuyện Thoát Thai, Thần Hoá, cũng ko kế bên khiếu đó.

Người tu sĩ muốn tu luyện, phải biết khiếu này. Đạo Kyên Đơn chỉ tất cả vậy thôi. Cho đề nghị mới nói: Đắc Nhất,

vạn sự tất 得 一 萬 事 畢.

Nhưng Đan Kinch thường nói bằng ví dụ, tạo nên học giả không biết đường vào. Tiền bối chỉ là: Tiên Thiên chủ nhân, Vạn tượng chủ tể, Thái Cực bỏ ra đế, Hỗn Độn bỏ ra căn, Chí Thiện chi địa, Ngưng Kết đưa ra sở, Hư Vô đưa ra cốc, Tạo Hoá chi Nguyên, Bất Nhị Pháp Môn, Thậm Thâm Pháp Giới, Qui Căn Khiếu, Phục Mệnh Quan, Trung Hoàng Cung, Hi Di Phủ, Tổng Trì Môn, Cực Lạc Quốc, Hư Không Tạng, Tây Nam Hương, Mậu Kỷ Môn, Chân Nhất Xứ, Huỳnh Bà Xá, Thủ Nhất Đàn, Tịnh Thổ, Tây Phương, Hoàng Trung, Chính Vị, Giá Cá,Thần Thất, Chân Thổ, Huỳnh Đình, trăm nghìn thương hiệu khác nhau, khó nhưng ghi ra hết được.

Cái Khiếu này, phải cầu nơi thân: Không phải mồm, Không phải mũi, ko phải Tâm, không phải thận, không phải gan, không phải phổi, ko phải Tì Vị, không phải Rốn, không phải Vĩ Lư, ko phải bọng đái, ko phải Cốc đạo, không phải huyệt giữa hai Thận, không phải Huyệt dưới rốn một tấc bố phân, ko phải Minh Đường, Nê Hoàn, không phải Quan Ngulặng, Khí Hải. Như vậy nó thực sự nằm ở đâu?

Thuần Dương Tổ Sư (Lữ Động Tân) nói:

Huyền Tẫn, Huyền Tẫn, Chân Huyền Tẫn,

玄 牝 玄 牝 真 玄 牝,

Bất tại Tâm hề, bất tại thận.

不 在 心 兮 不 在 腎.

Cùng thủ sinh thân thụ khí sơ,

窮 取 生 身 受 氣 初

Mạc tai ác Thiên Cơ đô tiết tận.

莫 怪 天 機 都 泄 盡.

Huyền Tẫn, Huyền Tẫn, Chân Huyền Tẫn,

Không phải ở Tâm, ko ở Thâïn,

Ở tại chỗ người vừa thụ khí,

Không sợ Thiên Cơ đã tiết lộ.

Vả lấy cái lý sinh thân nhưng nói, khi phụ thân mẹ vừa gồm một niệm giao cấu, có một vật tròn tròn, sáng rờ rỡ, là Tiên Thiên một điểm Linch Quang, gieo vào thai nhi của mẹ.

Nó như một vòng tròn. Nho Gia gọi là Nhân, là Vô Cực; Phật gia gọi là Châu, là Viên Minh: Đạo gia gọi là Đan, là Quang Minc. Tất cả đều chỉ loại Tiên Thiên Nhất Khí đó, loại Hỗn Nguyên Chí Tinh đó. Nó thật là Căn Ngulặng có mặt thân người, là chỗ Bắt Đầu Thụ Khí của nhỏ người, là Căn Bản Tính Mệnh, là Ông Tổ hình thành mọi biến hoá.

Khi thân phụ mẹ giao cấu ngừng, tinch huyết bao bọc nó bên ngoài, nó vẫn là mẫu vòng tròn ấy. Nho gia gọi đó là Thái Cực. Do đó mà ngũ tạng, lục phủ sinch, vì chưng đó nhưng mà bao gồm Tứ Chi, Bá Hài, bởi đó mà lại bao gồm thể Thấy, Nghe, Cầm, Đi. Do đó cơ mà gồm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Do đó cơ mà có thể thành Thánh, Thần, Văn, Võ. Tất cả đều bởi vì từ Một Điểm vào Thái Cực phân phát xuất ra.

Chu Dịch Tđắm đuối Đồng Khế nói: Con người được phú bẩm là do Bản Thể Nhất Vô. Ngulặng Tinch phân bá, bắt đầu thụ khí, khí đã ngưng định, thì Huyền Tẫn lập thành. Trên kết Linch Quan, dưới kết Khí Hải. Linh Quan tàng giác Linh Tính; Khí Hải tàng sinc Khí Mệnh. Tính Mệnh tuy phân Long Hổ nhị huyền, nhưng căn cốt vẫn vày Tổ Khiếu tổng trì. Cho bắt buộc Lão Tử nói: Huyền tẫn bỏ ra môn, thị vị Thiên Địa Căn. Sao lại gọi Huyền Tẫn chi môn là Thiên Địa Căn? Đó há chẳng phải nói về Trời Đất trong ta xuất xắc sao? Há chẳng phải nói về Huyền Tẫn trong ta hay sao? Con người ta là gốc đất trời, là gốc sinch Huyền Tẫn tuyệt sao? Nơi cơ mà cửa Trời Đất hình thành, chẳng phải là Cái sinh trước đất trời, và là Gốc của Đất Trời xuất xắc sao? Cho đề xuất nói Thiên Địa đưa ra căn, đó là chỗ sinh ra Đất, ra Trời, cùng cửa Huyền Tẫn cũng vì đó mà ra đời. Há chẳng phải cái gì hình thành trước Huyền Tẫn là mẫu xuất hiện gốc Huyền Tẫn giỏi sao? Cho cần gốc sinh Huyền Tẫn đó là nơi sinh ra Huyền Tẫn và phân tách nó thành Huyền, thành Tẫn.

Tại sao lại gọi là Huyền? Đó là Cái sinh ra từ mẫu Hữu Danh trong tim mẹ.

Thế làm sao là Huyền đưa ra hựu Huyền? Đó là loại có mặt từ Vô Danh vậy.

Cái Vô Danh ấy, Thích gọi là Bất Nhị pháp môn. Tử Tư gọi là: Kỳ vi vật bất nhị,

tắc kỳ sinc vật bất trắc 其 為 物 不 二, 則 其 生 物 不 測.

Đạo Trời Đất một câu tóm hết,

Làm muôn loài ko biết hai khuôn.

Nhưng nhưng mà sinch hóa khôn lường

Trang Tử nói: Chiêu chiêu sinch vu minch minc, Hữu luân sinh vu Vô Hình 昭 昭 生 于 冥 冥, 有 倫 生 于 無 形 (Cái sáng sủa hiện ra từ Cái tối, chiếc Hữu Hình sinh ra từ Cái Vô Hình).

Nay muốn kiến tính, muốn giác ngộ, thì phải cầu Cái Chiêu Chiêu với Hữu Luân, tuyệt cầu Cái Minh Minch cùng Vô Hình? Minc Minc Vô Hình, ko nhìn thấy đầu đuôi, ko biết hình dung, Nho Gia gọi là Vô Tkhô cứng, Vô Xú, Thích Gia gọi là Uy Âm Vương. Tại sao gọi là Vương? Vì Uy Âm chính ra cũng là Thái Cực, cho nên gọi là Vương.

Do đó ta biết rầng muốn học Tiên, học Phật, thì phải search coi Vua bản thân ở đâu, nhưng mà tôn sùng, đó là Tôn Vương vậy. Tôn vương như vậy là đi ngược dòng mà đưa ra Thái Cực, và Vô Cực vậy.

Vô Cực là CHÂN TRUNG vậy.

Cho cần Thánh Thánh tương truyền lẫn nhau chiếc Trung này. Nghiêu Thuấn gọi thế là: Doãn chấp quyết Trung 允 執 厥 中. Khổng Tử gọi thế là Thời Trung 時 中. Tử Tư gọi thế là: Vị phân phát đưa ra trung 未 發 之 中. Dịch kinh gọi thế là: Hoàng trung thông lý 黃 中 通 理.Độ Nhân Kinch gọi là: Trung Lý Ngũ Khí 中 理 五 氣. Thích Gia gọi là: Không trung 空 中. Lão tử gọi laø: Thủ Trung 守 中.

Chữ Trung bao gồm nhì nghĩa: Nếu nói Trung là một vị trí cố điïnh, do đó Trung này.

Nếu nói Trung là một vị trí vô định, thì đó là CHÂN TRUNG của Kiền Khôn, nơi Kiền Khôn hợp nhất. Nói rằng có thể Cầm Giữ (Doãn Chấp) được, là nói về Cái Tâm tất cả vị trí cố định.

Nhưng dòng Trung này đâu phải chỉ trong thân ta mới bao gồm. Nó cũng ở quanh đó thân ta,

ở thuộc khắp trời đất. Đâu đâu cũng là trung vai trung phong bé người ta.

Cái Trung Tâm này vưà ở trong trời đất, vừa ở ngoại trừ trời đất. Nó tràn đầy khắp vũ trụ,

Hư Không, đâu đâu cũng là Trung Tâm bé người.

Dịch Kinh viết: Chu lưu lục Hư 周 流 六 虛 (Ruổi rong khắp sáu phương trời). Nhưng chu lưu ngoài lục Hư cũng chưa vừa, còn phải tàng ẩn nơi khiếu (Tâm) trong người nhưng vẫn đủ. Cho đề nghị Khiếu đó tàng nạp Hư Vô không trung.

Đạo Kinc nói: Chỗ Trời 10kiem.vn nhất, phương pháp chỗ đất thấp nhất, là 8400 dậm. Cho yêu cầu Thiên Địa chủ yếu trung là 4200 dặm.

Nếu con người là Tiểu Thiên Địa thì thì từ Tim đến Rốn đúng là 8 tấc 4 phân, thì Trung trung tâm bé người phải ở chỗ 4 tấc 2.

Khiếu này ở dưới Kiền, bên trên Khôn, ở phía Tây quẻ Chấn, phía Đông quẻ Đoài, chén bát mạch, cửu khiếu, khiếp mạch liên lạc với nhau. Nơi đây đó là Đan Điền (Hư lỏng lẻo nhất huyệt, Không Huyền thử châu). Đó chính là Tâm Điểm Trời Đất,

là Nguim Thủy Tổ Khiếu (tiên Thiên khí) vậy.

Nếu biết Khiếu này cơ mà không biết dòng diệu dụng của nó, thì cũng như biết Trung, nhưng mà chưa biết Nhất. Người xưa nói: Tâm là Đất cơ mà Tính là Vương. Khiếu là Trung, nhưng mà Diệu là Nhất.

Nhất bao gồm nhiều loại: Có Nhất của Đạo, gồm Nhất của Thần, tất cả Nhất của Khí, có Nhất của Nước, có Nhất của Số, gồm Nhất của Nhất Quán, bao gồm Nhất của Hiệp Nhất, gồm Nhất của Tinh Nhất, có Nhất của Duy Nhất, có Nhất của Thủ Nhất, bao gồm Nhất của Qui Nhất.

Qui Nhất là từ Nhất về Trung; Thủ Nhất là từ Nhất mà lại nắm giữ dòng Trung. Có Trung là gồm Nhất.

Nhất nhưng mà không phải Trung thì không phải là chiếc Nhất của Thánh Hiền. Có Nhất thời tất cả Trung. Trung mà lại không phải Nhất thì không phải là Trung của thánh hiền.

Cho đề xuất dòng Nhất của Khổng Tử, là từ mẫu Trung cơ mà tìm thấy lẽ Nhất tiệm vậy, còn cái Trung của Nghiêu Thuấn,

là từ cái Nhất cơ mà đưa ra lẽ Chấp Trung vậy.

Phục Hi vẽ Hà Đồ để trống giữa, đó là Tiên Thiên vậy. Đó là Tổ Khiếu vào thân ta vậy.

Khổng Tử nói: Tiên Thiên nhi Thiên phất vi 先 天 而 天 弗 違. Lão Tử nói: Vô danh, vạn vật đưa ra thủy 無 名, 萬 物 之 始. Thích Ca nói: Mang hồ vô trẫm, nhất phiến Thái Hư 茫 乎 無 朕, 一 片 太 虛 (Mang mang không dấu vết, đó là Thái Hư).

Lạc Thư cũa Đại Võ thì trong đặc. Đó là Hậu Thiên. Đó cũng là một Tổ Khiếu vậy.

Khổng Tử nói: Hậu Thiên, nhi phụng Thiên Thời 後 天, 而 奉 天 時. Lão Tử nói: Hữu danh, vạn vật chi mẫu 有 名, 萬 物 之 母.

Đạo gia gọi thế là: Lộ xuất đoan ntởm, nhất điểm Linc Quang 露 出 端 倪, 一 點 靈 光

(Lộ ra đầu mối, đó là Nhất điểm Linc Quang vậy).

Nhưng Trung vào Hà Đồ trước tiên vẫn là Nhất. Nhất trong Lạc Thư trước tiên vẫn là Trung. Trung Ôm lấy Nhất, Nhất làm cho chủ cái Trung. Há chẳng phải là dòng Tinc Vi của Diệu Lý, chiếc Thần Cơ của Vô Vi hay sao?

Đạo Đức Kinh viết: Đa ngôn số thuộc, Bất như thủ Trung 多 言 數 窮, 不 如 守 中.

Đỗng Huyền Kinh viết: Đan thư vạn quyển, bất như thủ Nhất. Nhất giả sinch sinch bất tức bỏ ra Nhân dã 丹 書萬 卷, 不 如 守 一. 一 者 生 生 不 息 之 仁 也 (Kinch thư vạn quyển, ko bằng thủ Nhất. Nhất là đức Nhân của Trời sinc hoá khôn lường).

Trung Dung nói: Tu Đạo dĩ Nhân 修 道 以 仁. Luận Ngữ viết: Thiên Hạ qui Nhân 天 下 歸 仁. Lễ Ký viết: Trung Tâm an nhân 中 心 安 仁. Chu Dịch viết: An thổ đôn Nhân 安 土 敦 仁.

Ta thường ví Nhân là hột trái cây. Trong gồm một điểm là Thái Cực. Có Hai chiếc ôm bên phía ngoài là Lưỡng Nghi.

Dich viết: Dịch hữu Thái Cực, thị sinh Lưỡng Nghi 易 有 太 極 是 生 兩 儀. Cho nên Dịch là nhị, mà lại luôn biến hoá. Thái Cực là Một, là Thần. Lấy một điểm Thần này đem hàm dưỡng trong Tổ Khiếu, ko siêng, không lười, thế chẳng phải là An thần tổ khiếu, hồi phục lại vị trí của quẻ Kiền thì là gì.

Đem một điểm Nhân ấy, đôn dưỡng vào giữa quẻ Khôn, không bao giờ quên, không giúp, thì gọi là An Thổ đôn Nhân, thế chẳng phải là trở về với Thái Cực vào ta giỏi sao?

Lại ví như hột sen, vào đó bao gồm một mầm nhỏ, lại có hai mảng bao, Thế chẳng phải là Nhất dĩ cửa hàng đưa ra hay sao?

Một sinc Hai, hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Cho cần Trương Tử Dương nói:

Đạo thị Hư Vô sinh nhất khí,

道 是 虛 無 生 一 氣,

Tiện tòng Nhất Khí sản Âm Dương.

便 從 一 氣 產 陰 陽.

Âm Dương giả hợp thành tam thể,

陰 陽 者 合 成 三 體,

Tam Thể trùng sinc vạn vật xương.

三 體 重 生 萬 物 昌.

Đạo tự Hư Vô sinch một khí,

Một Khí xuất hiện được Âm Dương.

Âm Dương hợp lại thành Tam Thể,

Tam Thể trùng sinch vạn vật xương.

Xưa Văn Thủy tiên sinc hỏi Lão Tử: «Bí quyết Tu Thân, nằm tại chương nào?»

Lão Tử nói: «Tại giữ mang lại gốc rễ bền chặt, tại thủ Trung bão nhất nhưng thôi.»

Thế nào là Thủ Trung? Đó là: Cần thủ Trung, mạc pđợi dật, ngoại bất nhập, nội bất xuất. Hoàn Bản Nguyên ổn, Vạn sự tất 勤 守 中, 莫 放 逸, 外 不 入, 內 不 出, 還 本 源, 萬 事 畢

(Giữ mẫu Trung, ko trễ nải, không tính không vào, trong ko ra, trở vể Bản Ngulặng, thế là hoàn thành.)

Lão Tử gọi là Thủ Trung, là giữ dòng Trung của Bản Thể. Khổng Tử gọi là Chấp Trung, là giữ lấy chiếc Trung của Bản Thể. Nhà Phật gọi là Không Trung là giữ đến dòng Bản Thể ấy được trống rỗng vậy.

Lão Tử gọi là Bão Nhất, là giữ lấy cái Nhất của Bản Thể. Nhà Phật gọi là Qui Nhất, là trở về với Cái Một của Bản Thể. Khổng Tử gọi là Nhất cửa hàng, là tiệm xuyến lấy loại Nhất Quán của Bản Thể.

Duy Tinc duy Nhất 唯 精 唯 一 chính là Tinch Nghĩa nhập thần 精 義 入 神 vậy. Doãn chấp quyết Trung 允 執 厥 中 là Vương trung chổ chính giữa Vô Vi 王 中 心 無 為. Đó là Mầm trong Tâm, đó là Thiên Quân (Thái Cực) vào ta vậy.

Thế nghĩa là gì? Ta chỉ cần giữ cho ta được Chí Chính thì Mệnh sẽ lập, thì Tính sẽ nguyên vẹn. Tính Mệnh dù vậy nhì tên, nhưng thuộc một gốc. Trang Tử gọi là Thúc với Hốt. Thúc ở Bể Nam, Hốt ở Bể Bắc. Hai mặt gặp nhau tại đất Hỗn Độn.

Tu Sĩ luyện đơn nếu chẳng biết Tổ Khiếu này, thì Chân tức không có chỗ trú, Thần hoá sẽ không tồn tại cơ sở,

dược vật ko đủ và đơn ko kết thành.

Khiếu này gọi là Tổng Trì Môn, là tởm đô Vạn Pháp. Nó không có biên cương, không vào bên cạnh. Không cần sử dụng Hữu Tâm nhưng mà giữ được, không sử dụng Vô Tâm mà cầu đưọc.

Lấy Hữu Tâm mà lại cầu, sẽ sa vào hình tướng, lấy Vô Tâm nhưng mà cầu sẽ lạc không vong. Như vậy phải làm cho sao? Thầy có khẩu quyết là:

Không Động vô nhai thị Huyền Khiếu,

空 洞 無 涯 是 玄 竅,

Tri nhi bất thủ thị công huân.

知 而 不 守 是 功 夫.

Khiếu này trống rỗng ko bờ bến,

Biết mà lại không giữ ấy công sức.

Nếu đem Chân Ngã an chỉ vào giữa, như như bất động, tịch tịch tĩnh tĩnh, trong xung quanh đều quên, hồn nhiên vô sự, thời thần sẽ luyến khí nhưng ngưng, mệnh sẽ luyến tính mà trú. Không Qui Nhất mà lại Nhất sẽ tự qui, không thủ trung, cơ mà Trung tự thủ. Trung trọng tâm mà thực, trung vai trung phong ngũ mặt hàng sẽ hư. Đó chính là Thủ Trung, Bão Nhất của Lão tử, đó đó là Bản Chỉ của Hư Tâm,

Thực Phúc vậy. Trương Tử Dương nói:

Hư trung khu, thực phúc nghĩa câu thâm nám,

虛 心 實 腹 義 俱 深,

Chỉ vị Hư Tâm yếu thức Tâm.

只 為 虛 心 要 識 心.

Hư Tâm Thực Phúc nghĩa đều thâm,

Muốn nhận ra Tâm, phải Hư Tâm.

Bạch Ngọc Thiềm nói:

Trung Ương Thần Thất bản hư rảnh rỗi,

中 央 神 室 本 虛 閑,

Tự hữu tiên thiên Chân Khí đáo.

自 有 先 天 真 氣 到.

Trung Ương Thần Thất vốn hư vô,

Tiên Thiên Chân Khí tự nhiên đến.

Lữ Thuần Dương nói:

Thủ Trung, Tuyệt Học phương tri áo,

守 中 絕 學 方 知 奧,

Bão Nhất, Vô Ngôn thuỷ kiến giai.

抱 一 無 言 始 見 佳.

Thủ Trung, Tuyệt học mới thấy kỳ,

Bão Nhất, Vô Ngôn, mới thấy tốt.

Trần tử Khanh nói:

Thúc Hốt nghêu du qui Hỗn Độn,

倏 忽 遨 游 歸 混 沌,

Hổ Long bàn cứ nhập trung hoàng.

虎 龍 蟠 踞 入 中 黃.

Thúc Nam, Hốt Bắc qui Hỗn Độn,

Hổ Tây, Long Đông nhập Trung Hoàng.

Chính Dương Ông viết:

Yêu thức Kyên Đan đoan đích xứ,

要 識 金 丹 端 的 處,

Vị sinch thân xứ hạ công tích.

未 生 身 處 下 功 夫.

Kyên ổn Đan phải biết nơi sinch xứ,

Trước lúc ta sinh hạ công trạng.

Như Như Cư Sĩ vân:

Khôn chi thượng, Kiền đưa ra hạ,

坤 之 上 乾 之 下,

Trung gian nhất bảo, nan thù giá bán.

中 間 一 寶 難 酬 價.

Khôn trên, Kiền dưới: Huyệt trung cung.

Đấy bao gồm bảo châu quí vô giá.

Lý Tkhô giòn Am (Trung Hòa Tập) nói:

Lưỡng Nghi triệu phán phân tam cực,

兩 儀 肇 判 分 三 極,

Kiền dĩ trực chuyên, Khôn tịch hấp.

乾 以 直 專 坤 辟 翕

Thiên Địa trung gian Huyền Tẫn môn,

天 地 中 間 玄 牝 門,

Kỳ động dũ xuất, tĩnh dũ nhập.

其 動 愈 出 靜 愈 入.

Lưỡng Nghi phân cực hóa ra Ba,

Kiền để sinh sôi, Khôn mở đóng,

Trung Ương chủ yếu thị Huyền Tẫn môn,

càng động càng ra, Tĩnh càng vào.

Vương Ngọc Dương (Vân Quang Tập) nói:

Cốc Thần tòng thử lập Thiên căn,

谷 神 從 此 立 天 根,

Thượng thánh cưỡng danh Huyền Tẫn Môn,

上 聖 強 名 玄 牝 門,

Điểm phá thế nhân «Sinch Tử huyệt»,

點 破 世 人 生 死 穴,

Chân tiên vu thử định Kiền Khôn.

真 仙 于 此 定 乾 坤.

Cốc Thần vì đó lập Thiên Môn,

Thượng Thánh gượng kêu Huyền Tẫn Môn.

Chỉ đến nhân thế Sinc Tử huyệt,

Chân tiên vì chưng đó định Kiền Khôn.

Đàm Xứ Đoan (Thủy Vân Tập) nói:

Âm cư ư thượng, Dương cư hạ,

陰 居 於 上 陽 居 下,

Dương khí tiên thăng, Âm khí tùy.

陽 氣 先 升 陰 氣 隨.

Phối hợp Hổ Long, giao cấu xứ,

配 合 虎 龍 交 媾 處,

Thử thì như quá tiểu kiều thì.

此 時 如 過 小 橋 時.

Âm ở bên trên Dương ở dưới,

Dương khí sinch thăng, Âm khí tùy.

Biết chỗ Hổ Long giao hợp xứ,

Hiện nay như dịp vượt cầu đi.

Hà Thượng Công (Quá Minh tập) nói:

Yểu yểu, minh minh knhị chúng diệu,

杳 杳 冥 冥 開 眾 妙,

Hoảng hoảng, hốt hốt bao Chân Khiếu.

恍 恍 惚 惚 葆 真 竅.

Liễm bỏ ra tiềm tàng nhất lạp trung,

斂 之 潛 藏 一 粒 中,

Phóng bỏ ra di man Lục Hợp biểu.

放 之 彌 漫 六 合 表.

Chúng diệu hình thành từ một điểm,

Chân Khiếu vào ta nhớ kiếm ra,

Thu nhỏ lọt vừa vào hạt thóc,

Tung ra quấn khắp sáu phương trời.

Trương Tử Dương (Ngộ Chân Thiên) nói:

Chấn Long Mộc tự xuất Ly hương,

震 龍 木 自 出 離 鄉,

Đoài Hổ Kim sinh tại Khảm phương,

兌 虎 金 生 在 坎 方.

Nhị vật tổng nhân nhi sản Mẫu,

二 物 總 因 儿 產 母,

Ngũ hành toàn yếu nhập Trung Ương.

五 行 全 要 入 中 央.

Chấn Long sinh xuất tự Ly Hương,

Đoài Hổ thì sinch tại Khảm phương.

Hai vật đều vì chưng bé sinch mẹ,

Ngũ Hành vốn phải nhập Trung Ương.

Trương Cảnh Hòa (Chẩm Trung Ký) nói:

Hỗn Độn nhất khiếu thị Tiên Thiên,

混 沌 一 竅 是 先 天,

Nôïi diện Hư Vô lý tự nhiên.

內 面 虛 無 理 自 然.

Nhược hướng vị sinh tiền kiến đắc,

若 向 未 生 前 見 得,

Minc tri tất thị Đại La Tiên.

明 知 必 是 大 羅 仙.

Hỗn Độn khiếu kia gọi Tiên Thiên,

Trong thấy Hư Vô hợp tự nhiên.

Từø trước kmất mát, tìm ra được,

Biết ra chắc phải Đại La Tiên.

Cát Tiên Ông (Huyền Huyền Ca) nói:

Kiền Khôn hợp xứ nãi Chân Trung,

乾 坤 合 處 乃 真 中,

Trung tại Hư Vô thậm không khoát,

中 在 虛 無 甚 空 闊.

Thốc tương Long Hổ Khiếu trung tàng,

簇 將 龍 虎 竅 中 藏,

Tạo Hóa khu vực cơ qui chưởng ốc.

造 化 樞 機 歸 掌 握.

Kiền Khôn hợp xứ gọi Chân Trung,

Ở giữa Hư Vô, rộng rộng lớn.

Rồng Cọp bắt về tàng vào đó,

Chốt then Tạo Hóa nắm như không.

La Công Viễn (Mộng Cửu tập) nói:

Nhất khiếu Hư Vô thiên địa trung,

一 竅 虛 無 天 地 中,

Triền miên túng bấn mật bất thông phong.

纏 綿 秘 密 不 通 風.

Hoảng hốt yểu minc vô sắc tượng,

恍 惚 杳 冥 無 色 象,

Chân Nhân hiện tại bảo châu trung.

真 人 現 在 寶 珠 中.

Một Khiếu Hư Vô giữa đất trời,

Triền miên túng bấn mật, gió không chui.

Khiếu đó sắc trần không tồn tại bợn,

Chân Nhân coi nó, ngọc châu thôi.

Thiên Lai Tử (Bạch Hổ ca) nói:

Huyền Tẫn chi môn trấn nhật knhì,

玄 牝 之 門 鎮 日 開,

Trung Gian nhất khiếu hỗn Linh Đài.

中 間 一 竅 混 靈 臺.

Vô quan tiền vô tỏa, vô nhân thủ,

無 關 無 鎖 無 人 守,

Nhật Nguyệt đông tây tự vãng lai.

日 月 東 西 自 往 來.

Huyền tẫn chi môn một khiếu knhì,

Khiếu này còn có thể gọi Linc Đài.

Xem thêm: Quán Nét Huế - Nhà Hàng Nét Huế

Khoá then hờ hững không có ai giữ,

Nhật Nguyệt Đông Tây mặc tới lui.

Trương Hòng Mông (Hoàn Ngulặng Thiên) nói:

Thiên Địa đưa ra căn thủy Huyền Tẫn,

天 地 之 根 始 玄 牝,

Hô Nhật hấp Nguyệt, trì bả bính,

呼 日 吸 月 持 把 柄,

AÅn hiện câu không, ko bất ko,

隱 現 俱 空 空 不 空.

Tầm chi bất kiến, hô bỏ ra ứng.

尋 之 不 見 呼 之 應.

Thiên Địa căn cơ là Huyền Tẫn,

Hô hấp trời trăng, cầm cân mực.

Ẩn hiện vào ra, chẳng bao gồm gì,

Tìm chẳng thấy tông, hô thời ứng.

10kiem.vn tượng Tiên (Klặng đơn ca) nói:

Chân Nhất chi Đạo hà sở vân?

真 一 之 道 何 所 云,

Mạc nhược tiên sao Mậu Kỷ môn,

莫 若 先 敲 戊 己 門.

Mậu kỷ môn trung hưũ Chân Thủy,

戊 己 門 中 有 真 水,

Chân Thủy tiện thị Hoàng Nha côn.

真 水 便 是 黃 芽 根.

Đạo Trời, Chân Nhất đâu xa,

Cánh cửa Hoàng Trung cố mở ra.

Chân Thủy, Hoàng Nha đều ở đó,

Lòng Trời, lòng đất, cũng lòng ta!

Đinc Dã Hạc (Tiêu Diêu Du) viết:

Tam giáo nhất ngulặng giá bán cá viên,

三 教 一 元 這 個 圓,

Sinh tại Vô Vi, tượng đế tiên.

生 在 無 為 象 帝 先.

Ngộ đắc thử Trung Chân Diệu Lý,

悟 得 此 中真 妙 理,

Thủy tri Đại Đạo tổ căn nguim.

始 知 大 道 祖 根 源.

Tam giáo Hư Vô vẽ một vòng,

Sinch tại Vô Vi, vạn tượng tông.

Có hiểu Trung Hoàng chân diệu lý,

Rồi ra nguồn đạo sẽ knhì thông.

Tiêu Tổ Hư (Đại Đơn quyết) viết:

Học nhân nhược yếu mịch Hoàng Nha.

學 人 若 要 覓 黃 芽,

Lưỡng xứ căn nguim, cộng nhất gia,

兩 處 根 源 共 一 家.

Thất phản, cửu hoàn tu thức chủ,

七 返 九 還 須 識 主,

Công phu hào vạc bất dung không đúng.

功 夫 毫 髮 不 容 差.

Người đời nếu muốn kiếm Hoàng Nha,

Hai ngả Âm Dương hợp một công ty.

Thần Khí hiệp hoà, cần biết chủ,

Công phu hào phát chẳng không đúng ngoa.

Lý Linch Dương (Tổ Khiếu Ca) viết:

Cá cá vô sinch, vô tận tạng,

個 個 無 生 無 盡 藏,

Nhân nhân bản thể, bản hư ko.

人 人 本 體 本 虛 空.

Mạc đạo Cù Đàm danh Cực Lạc,

莫 道 瞿 曇 名 極 樂,

Khổng Nhan lạc diệc tại kỳ Trung.

孔 顏 樂 亦 在 其 中.

Nguồn sinh vô tận tỏa đôi nơi,

Vô Cực, Hư Không, Bản Thể người.

Chớ nói Cù Đàm kêu Cực Lạc,

Khổng Nhan vui cũng ở vào thôi.

Trần Trí Hư (Chuyển Ngữ kệ) viết:

NHẤT giả danh vi Bất Nhị Môn,

一 者 名 為 不 二 門,

Đắc môn nhập khứ tiện an thân.

得 門 入 去 便 安 身.

Đương niên Tăng Tử nhất tkhô nóng duy,

當 年 曾 子 一 聲 唯,

Ngộ liễu Diêm Phù (thế gian) đa thiểu nhân.

誤 了 閻 浮 多 少 人.

Nhất còn được gọi Bất Nhị Môn,

Vào được cửa này, thân sẽ an.

Tăng Tử xưa tê kêu tiếng Dạ,

Thế gian vài ba kẻ hiểu nguồn cơn.

Tiết Tử Hiền (Hư Trung Thi) viết:

Thiên Địa chi gian vị thác thược,

天 地 之 間 猶 橐 籥,

Thác thược tu tri cổ giả thùy.

橐 龠 須 知 鼓 者 誰.

Động tĩnh căn tông vị thử đắc,

動 靜 根 宗 由 此 得,

Quân khan pchờ thủ đắc phong vô.

君 看 放 手 得 風 無.

Thiên địa không trung như lò bễ,

Thổi được bễ này sẽ là ai?

Căn nguyên ổn động tĩnh là vì đó,

Bạn muốn thử xem hãy giơ tay.

Lữ Tổ (Thuần Dương văn tập) viết:

Âm Dương nhị vật ẩn trung vi,

陰 陽 二 物 隱 中 微,

Chỉ vị ngu nhân tự bất tri.

只 為 愚 人 自 不 知.

Thật thật nhận vi phái mạnh nữ thị,

實 實 認 為 男 女 是,

Chân chân thuyết tố Khảm Ly phi.

真 真 說 做 坎 離 非.

Âm dương nhị vật ẩn phía bên trong,

Chỉ vị người ngớ ngẩn nên ko biết.

Nam nữ bên phía trong là gồm thật,

Nói đúng nhưng nghe, bao gồm Khảm Ly.

Lý Đạo Thuần (Vô nhất ca) viết:

Đạo bản Hư Vô sinh Thái Cực,

道 本 虛 無 生 太 極,

Thái Cực biến nhi tiên hữu Nhất,

太 極 變 而 先 有 一.

Nhất phân vi Nhị, Nhị sinc Tam,

一 分 為 二 二 生 三,

Tứ Tượng, Ngũ Hành tòng thử xuất.

四 象 五 行 從 此 出.

Đạo vốn hư vô, sinh Thái Cực,

Thái Cực biến rồi, trước sinch Nhất,

Nhất chia ra Nhị, Nhị sinc tam,

Tứ tượng, Ngũ hành bởi đó xuất.

Thọ Nnhì thiền sư ngữ lục viết:

Đà La Môn khải, diệu nan cùng,

陀 羅 門 啟 妙 難 窮,

Phật phật tương truyền chỉ thử trung,

佛 佛 相 傳 只 此 中.

Bất thức Tây Lai chân thật nghĩa,

不 識 西 來 真 實 義,

Không xuyên thiết tỉ tẩu Tây Đông.

空 穿 鐵 屣 走 西 東.

Đà La rộng mở lạ khôn xiết,

Phật Phật tương truyền một chữ Trung.

Áo ngữ, chân thulặng bằng chẳng hiểu,

Như sở hữu giày sắt ruổi tây đông.

Mã đơn Dương (Túy Trung Ngâm) viết:

Lão Tử Kyên Đan,Thích thị Châu,

老 子 金 丹 釋 氏 珠,

Viên minh vô khiếm, diệc vô dư.

無 明 無 欠 亦 無 餘.

Tử Hộ, Sinh Môn tông thử khiếu,

死 戶 生 門 宗 此 竅,

Thử Khiếu vì chưng năng đoạt Thái Hư.

此 竅 猶 能 納 太 虛.

Lão gọi Kyên ổn Đơn, Thích gọi Châu,

Dáng tròn vành vạnh, chẳng thiếu thừa.

Tử Hộ, Sinc Môn thuộc Khiếu ấy,

Nó cũng đủ khổng lồ, nạp Thái Hư.

Tào Văn Dật ( Đại Đạo ca) viết:

Tá vấn Chân Nhân hà xứ lai,

借 問 真 人 何 處 來,

Tòng tiền nguim chỉ tại Linc Đài,

從 前 原 只 在 靈 臺.

Tích niên vân vụ thâm già tế,

昔 年 雲 霧 深 遮 蔽,

Klặng nhật tương phùng, đạo nhãn knhì.

今 日 相 逢 道 眼 開.

Chân Nhân ướm hỏi tới từ đâu?

Tâm khảm tiềm tàng sẵn đáy sâu,

Thủa trước Linc Đài vân vụ phủ,

Ngày nay gặp gỡ hết xa nhau.

Lưu Trường Sinch (Tiên Dược Tập) viết:

Nhất khiếu Hư Không, Huyền Tẫn Môn,

一 竅 虛 空 玄 牝 門,

Điều đình tiết hậu yếu thường ôn.

調 停 節 候 要 常 溫.

Tiên Nhân đỉnh nội vô tha dược,

仙 人 鼎 內 無 他 藥,

Tạp khoáng tiêu thành, bách luyện côn (Kim).

雜 礦 銷 成 百 煉 金.

Nhất khiếu Hư Không, Huyền Tẫn Môn,

Giữ sao chốn ấy được thường ôn.

Tiên Nhân trong đỉnh ko thuốc không giống,

Tạp khoáng tiêu rồi, độc Hoàng Côn (Kim).

Lý Đạo Thuần (TH-NC Tập) có bài:

Kiền Khôn hạp tịch vô hưu tức,

乾 坤 闔 辟 無 休 息,

Ly Khảm thăng trầm hữu hợp Li.

離 坎 升 沉 有 合 離.

Ngã vị chư quân minc chỉ xuất,

我 為 諸 君 明 指 出,

Niệm đầu phục xứ lập Đan Ki.

念 頭 復 處 立 丹 機.

Kiền Khôn mở đóng chẳng suy vi,

Ly Khảm xuống lên bao gồm hợp Li.

Ta bởi chư vị yêu cầu chỉ rõ,

Nơi ấy là nơi lập Đan Ki.

Lưu Hải Thiềm (Kiến Đạo ca) viết:

Hàm Cốc Quan đương thiên địa trung,

函 谷 關 當 天 地 中,

Vãng lai nhật nguyệt tự Tây Đông.

往 來 日 月 自 西 東.

Thí tương thốn quản khuy Huyền Khiếu.

試 將 寸 管 窺 玄 竅,

Hổ cứ, Long bàn khí tượng hùng.

虎 踞 龍 蟠 氣 象 雄.

Hàm Cốc vương 10kiem.vn ngất trời mây,

Nhật Nguyệt lại qua tự Đông Tây.

Nếu có ống nsăng ncỗ ván Tổ Khiếu.

Sẽ thấy Hổ Long núp nơi đây.

Vô Tâm Xương Lão túng quyết viết:

Tự hiểu Cốc Thần thông thử Đạo,

自 曉 谷 神 通 此 道,

Thùy năng lý tính dục tu chân.

誰 能 理 性 欲 修 真.

Minc Minch thuyết hướng Trung Hoàng lộ,

明 明 說 向 中 黃 路,

Tích Lịch tkhô hanh trung tự đắc Thần.

霹 靂 聲 中 自 得 神.

Cốc Thần khuất nẻo mấy ai giỏi,

Tính Lý tu chân nhẽ cực nhọc bày.

Ta cố chỉ bày Trung Hoàng lộ,

Ầm ầm sấm chớp thấy Thần ngay lập tức.

Ngọïc Thiềm Bạch Chân Nhân viết:

Tính bỏ ra căn, Mệnh bỏ ra đế,

性 之 根 命 之 蒂,

Đồng xứ, dị danh, phân lưỡng loại,

同 處 異 名 分 兩 類.

Hợp qui Nhất xứ kết thành đơn.

合 歸 一 處 結 成 丹,

Hoàn vi Nguyên ổn Thủy, Tiên Thiên Khí.

還 為 元 始 先 天 氣.

Tính Căn, Mệnh đế, vốn bình thường nơi,

Khác thương hiệu buộc phải mới biến thành nhì.

Nếu cơ mà xum họp thành một lại,

Tiên Thiên Nhất khí đã đành rồi.

Lục Đốc Triệu Chân Nhân viết:

Hư Vô nhất khiếu chủ yếu đương trung,

虛 無 一 氣 正 當 中,

Vô sinc, vô diệt, tự khôn cùng.

無 生 無 滅 自 無 窮.

Chiêu chiêu, Linc Linc, tướng phi tướng,

昭 昭 靈 靈 相 非 相,

Yểu yểu, minc minh, không bất không.

杳 杳 冥 冥 空 不 空.

Hư Vô Nhất Khiếu, giữa không trung,

Vô sinh, vô diệt, vốn cực kỳ.

Chiêu chiêu, Linch Linh, vốn không tướng,

Yểu yểu, minch minh, Không chẳng Không

Tử Dương Trương Chân Nhân ( Kim Đơn) viết:

Thử Khiếu phi phàm Khiếu,

此 竅 非 凡 竅,

Kiền Khôn cộng hợp thành.

乾 坤 共 合 成.

Danh vi Thần Khí Huyệt,

名 為 神 氣 穴,

Nội hữu Khảm Ly tinc.

內 有 坎 離 精.

Khiếu này chẳng phải khiếu phàm,

Kiền Khôn cộng lại, mới toan hợp thành.

Thần Khí Huyệt, bảng đề danh,

Bên vào chứa đựng tinh huỳnh Khảm Ly.

Huỳnh Thiềm Lý Chân Nhân (Đạo đức tụng) nói:

Hạp tịch ứng Kiền Khôn,

闔 辟 應 乾 坤,

Tư vi Huyền Tẫn Môn.

斯 為 玄 牝 門.

Tự tòng vô xuất nhập,

自 從 無 出 入,

Tam giới diệc xưng tôn.

三 界 亦 稱 尊.

Mở đóng tựa Kiền Khôn,

Tên gọi Huyền Tẫn Môn.

Trong ko kể ko bỏ ra lọt,

Tam giới đều sùng tôn.

Tư Mã Tử Vi nói:

Hư Vô nhất khiếu hiệu Huyền Quan

虛 無 一 竅 號 玄 關,

Chính tại Nhân Thân Thiên Địa gian,

正 在 人 身 天 地 間.

Bát vạn tứ thiên phân thượng hạ,

八 萬 四 千 分 上 下,

Cửu, tam, ngũ, lục liệt tuần trả.

九 三 五 六 列 循 環.

Đại bao Pháp giới hồn vô tích,

大 包 法 界 渾 無 跡,

Tế nhập trần ai, bất kiến nhan,

細 入 塵 埃 不 見 顏.

Giá cá danh vi Tổ Khiếu Huyệt,

這 個 名 為 祖 氣 穴,

Thử châu nhất lạp Chính Trung huyền.

此 珠 一 粒 正 中 玄.

Hư Vô một khiếu gọi Huyền Quan,

Giữa lòng Trời đất với nhân gian

Tám vạn bốn ngàn phân thượng hạ,

9, 3, 5, 6 Liệt tuần trả.

Lớn trùm Pháp Giới không lưu vết,

Nhỏ nhập trần ai, chẳng thấy nhan.

Cái Đó gọi là Chân Tổ khiếu,

Trường sinc, Limh Bảo vốn hàm tàng.

Những khẩu quyết bên trên đều xiển minh chiếc áo diệu của Tổ Khiếu. Lão Tử nói: Thiên địa chi gian, kỳ vì Thác Thược hồ? 天 地 之 間 其 猶 橐 籥 乎 Trang Tử nói: Khu đắc nhược hoàn trung dĩ ứng vô cùng 樞 得 若 環 中 以 應 無 窮.

Quẻ Khôn nói: Chính vị cư thể.

Quẻ Đỉnh viết: Chính vị, ngưng Mệnh 正 位 凝 命. Quẻ Cấn nói: Quân tử tư bất xuất kỳ vị 君 子 不 出 其 位. Mạnh Tử cũng nói: Lập thiên hạ chi bao gồm vị 立 天 下 之 正 位.

Cũng chỉ là mẫu Chính vị này mà thôi. Nói lớn ra, thì nó bao che thiên hạ, cho nên vì thế nói: Ở vào chỗ rộng rãi thiên hạ,

với Đại Đạo do đó tạo nên.

Xem thêm: Jual Deadpool Vs Thanos? Karakter Marvel Penakluk Thanos (Bagian 3)

Kinch Thi viết: Bỉnh chổ chính giữa tắc uyên 秉 心 塞 淵. Thái Huyền Kinh viết: Tàng trung tâm vu uyên, mỹ quyết Linh Căn 藏 心 于淵 美 厥 靈 根. Tđê mê Đồng Khế viết: Chân Nhân tiềm thâm nám uim, Phù du thủ qui trung 真 人 潛 深 淵 浮 游 守 規 中

(Chân nhân sống rất thâm trầm, nhởn nhơ, khinch khoát, ôm cầm khuôn thiêng).

Nói Tắc, nói Tàng là Tiềm nhi thủ bỏ ra. Còn nhị chữ phù du ko thể ko biết. Phù Du là ưu du, là ththư thả, như Mạnh Tử nói: Vật vong, vật trợ 勿 忘 勿 助 (Chớ quên, chớ giúp), Phật gia nói: Ưng như thị trụ, như thị mặt hàng phục kỳ trung khu 應 如 是 住, 如 是 降 伏 其 心 cũng là nghĩa này

Tro Lai

*

Thư Viện 1 2 3 4 5

Bủu Minch Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí,Webmaster Trương Ngọc An


Chuyên mục: Tin Tức