Illusion là gì

  -  

ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh là các bạn dạng dịch hàng đầu của "illusion" thành tiếng 10kiem.vnệt. Câu dịch mẫu: You and I have both been li10kiem.vnng in an illusion. ↔ Tôi và cô đang sống vào ảo tưởng.


The reason I'm holding onto my wrist is because that's actually the secret of the illusion.

Lý vị tôi nuốm cổ tay nguyên nhân là đó là bí mật của ảo giác.


We now know that the canals were an optical illusion.

Ngày nay họ biết rằng các kênh đào là một trong ảo ảnh thị giác.


*

*

In the absence of a science of optics, sensible people were especially wary of “optical illusions” (deceptiones 10kiem.vnsus).

Bạn đang xem: Illusion là gì


As Vladimir Milov, of the Carnegie Endowment for International Peace, says : The "energy superpower" concept is an illusion with no basis in reality.
Như Vladimir Milov đến từ Quỹ Carnegie vì độc lập Quốc tế đến biết: định nghĩa "siêu cường năng lượng" là 1 giả thuyết không có tính thực tế.
You stopped with destroying the illusion, và since you did it in every conceivable direction, you actually have worked your way into a new illusion-that one can stop with this.
Bạn ngừng với 10kiem.vnệc tiêu diệt những ảo tưởng, và bởi vậy bạn làm nó theo 1 phía dễ hiểu, các bạn thật sự sẽ bước vào một trong những ảo tưởng new mà một người hoàn toàn có thể dừng vấn đề này.
Larsen performed three original songs, titled "This Time Tomorrow", "Recent Illusion", & "Walls", on NRK radio in October 2004, showcasing her skills at both guitar and piano.
Tháng 10 năm 2004, Marit diễn giả 3 ca khúc mới bao gồm "This Time Tomorrow", "Recent Illusion" với "Walls" bên trên sóng radio của Tập đoàn media Na Uy (NRK), thể hiện năng lực chơi cả ghita với piano điêu luyện.
The college"s founder Eleazar Wheelock designed a seal for his college bearing a striking resemblance to the seal of the Society for the Propagation of the Gospel, a missionary society founded in London in 1701, in order to lớn maintain the illusion that his college was more for mission work than for higher education.
Người tạo nên của trường, Eleazar Wheelock, xây dựng một con dấu kiểu như một bí quyết đáng ngạc nhiên với nhỏ dấu của Society for the Propagation of the Gospel, một hội truyền đạo được thành lập tại London vào năm 1701, nhằm mục tiêu nói rằng ngôi trường của ông sẽ chú trọng vào vấn đề truyền giáo nhiều hơn thế nữa là giáo dục đại học.
The phi phenomenon is the optical illusion of percei10kiem.vnng a series of still images, when 10kiem.vnewed in rapid succession, as continuous motion.
Hiện tượng phi là ảo giác của 10kiem.vnệc nhận thức một loạt những hình ảnh tĩnh nối liền với vận tốc nhanh, ví dụ điển hình như vận động liên tục.
Let us không tính phí ourselves -- especially in the West -- from thinking about that part of the world based on oil interest, or based on interests of the illusion of stability & security.

Xem thêm: Mở Google Play Store App - Android Apps On Google Play


Hãy để mọi người -- đặc biệt là phương Tây -- không nghĩ là về quả đât của họ chỉ dựa vào những lợi nhuận từ dầu mỏ, hay những mối thân yêu về một ảo tưởng về an ninh và sự ổn định.
The Ponzo illusion has also been used lớn demonstrate a dissociation between 10kiem.vnsion-for-perception and 10kiem.vnsion-for-action (see Two-streams hypothesis).
Ảo giác Ponzo đã được áp dụng để chứng minh sự phân ly giữa thừa nhận thức và tầm nhìn cho hành 10kiem.vn (xem mang thuyết nhị luồng).
White and White (1985) concluded that at a higher spatial frequency the grating of White"s illusion could be described by brightness assimilation.
Hai nhà kỹ thuật White (1985) kết luận rằng, làm 10kiem.vnệc tần số không gian cao hơn, ảo ảnh White rất có thể được tế bào tả bằng sự đồng hóa độ sáng.
And it"s interesting, by doing this in this sort of rendered fashion, how much stronger the illusions are.
Và sự mới mẻ là, bằng phương pháp làm đều thứ này theo một khuôn mẫu, những ảo ảnh này mạnh hơn như là thế nào.
The journal added: “No one should be under any illusion that the much vaunted new world order is in place or even at hand.”
One wing, Kampfgeschwader 4 (KG 4), traversed it và then disappeared khổng lồ the west, gi10kiem.vnng the Dutch the illusion that the operation was directed at England.
Không đoàn Ném bom 4 (Kampfgeschwader 4) sẽ vượt qua biên giới rồi sau đó biến mất về phía tây, khiến cho người Hà Lan tưởng rằng đó là cuộc tiến công nhằm vào nước Anh.
Allen"s mind begins lớn leave his body toàn thân due to Nea"s awakening; a Cross illusion tells him to meet Katerina Eve Campbell to lớn learn the truth behind Nea & Mana.

Xem thêm: Cận Cảnh Chất Lượng Món Ăn Tại Quán Cơm Trường Giang Về Cơm Quê Mười Khó


Tâm trí Allen ban đầu rời ngoài thể xác lúc tiềm thức của Nea dần dần thức tỉnh; ảo ảnh của Cross gặp anh trong giấc mơ với khuyên Allen tìm gặp mặt Katerina Eve Campbell để tìm hiểu sự thật về Nea và Mana.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M