Gươm Vô Danh

  -  

Nội trên DUY NHẤT: Các đòn tiến công thường xuyên tạo 6% số Máu bây chừ của phương châm thành tiếp giáp tmùi hương thiết bị lí thêm vào đó. Gây ít nhất 15 liền kề tmùi hương, với buổi tối đa 60 gần kề tmùi hương lên tai ác với lính.

Nội trên DUY NHẤT: Đánh một tướng bởi 3 đòn đánh hay hoặc năng lực sẽ gây ra 30-100 cạnh bên thương thơm phép màu và làm cho đủng đỉnh 25% vận tốc di chuyển trong 3 giây. (60 giây thời gian hồi)


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp cho giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*
*