Bắc Cực Tiếng Anh

  -  
On three of the four occasions when the ship encountered a polar bear, ivory gulls were also present.


Bạn đang xem: Bắc cực tiếng anh

Unpacking social learning in social-ecological systems: case studies of polar bear and narwhal management.
Similarly, ravens were known lớn be very helpful for polar bear hunters who could benefit from their deceiving capacities.
They had the flesh of fish, birds, and polar bear khổng lồ eat, & had been able lớn reserve some of the ship"s provisions for future needs.
The discussion of effects of the variability of sea ice and teleconnections on krill, blaông chồng guillemot, penguin, & polar bear populations will be of interest to lớn all polar scientists.
One of the most thrilling incidents was a lion & a polar bear rolling about the floor lượt thích a large football.
Nothing could be easier to lớn find in thousands of miles of tundra where the only other warm presence is a polar bear và where there is nothing else metallic.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị ý kiến của các biên tập viên 10kiem.vn 10kiem.vn hoặc của 10kiem.vn University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Tổ Chức Scp Là Gì? Một Cơ Quan Bí Tổ Chức Scp

khổng lồ give sầu something, especially money, in order khổng lồ provide or achieve something together with other people

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 10kiem.vn English 10kiem.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Nơi Bán Dao Bấm Xịn - Shop Dao Bấm _ Vũ Khí Tự Vệ

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message